صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

اگر قطب های مثبت و منفی به عقب وصل شوند چه اتفاقی برای فن DC می افتد؟

2022-06-27

اگرفن DCاز یک موتور آهنربای دائم با کموتاتور استفاده می کند، موتور پس از معکوس شدن منبع تغذیه معکوس می شود. در صورت استفاده از موتور dc با سیم پیچ استاتور (موتور با تحریک)، فرمان بدون تغییر باقی می ماند و تنها با تغییر جهت تحریک یا جریان روتور می توان فرمان را تغییر داد. اگرفن DCاکنون مانند ساختار فن CPU کامپیوتر، با فن مبدل الکترونیکی، پس از معکوس شدن منبع تغذیه، مدار داخلی نمی تواند به درستی کار کند، بنابراین نمی چرخد، مدار ممکن است آسیب ببیند.
فن DC